GYM FIT

Dňa 24. novembra 2010 sa konal na štátnom gymnáziu v Ružomberku seminár pre učiteľov materských a základných škôl pod názvom " Buď fit s gymnastikou"

Prvým z projektov Národnej kampane je projekt GYM FIT zameraný pre deti materských a základných škôl. Je to súbor aktivít, ktorý zahŕňa vzdelávanie učiteľov a trénerov, tvorbu metodických a didaktických pomôcok, ktoré prispievajú k rozvoju základných pohybových schopností a zručností prostredníctvom gymnastických cvičení. Cieľovými skupinami projektu sú nielen deti a mládež, ale aj učitelia, tréneri a pedagógovia. Práve pre všetkých, ktorí hodiny pohybovej a telesnej výchovy detí vedú, sme pripravili v poradí už druhý seminár, ktorý im pomôže v hľadaní nových metód a foriem pri práci.

Seminár otvoril riaditeľ školy RNDr. Miroslav Nociar , privítal účastníkov seminára a vyjadril presvedčenie, že novými zábavnejšími formami a novým prístupom sa gymnastika stane obľúbenou formou športovej výchovy . Seminár bol zorganizovaný pod záštitou SGF v spolupráci s odborom školstva v Ružomberku , štátnym Gymnáziom a Odborom RTVŠ Akcent M. Prvú časť seminára viedla Mgr. Janka Fričová a bola zameraná na správne prevedenie testovania a tvorbu pohybových zostáv. V druhej časti sa pani Emília Fialová z Bratislavy vo svojej prednáške zamerala na hudobno-pohybové vzťahy a rytmicko-pohybovú výchovu. Seminár sa zúčastneným veľmi páčil a jeho výsledok - vytvorené pohybové skladby si bude môcť verejnosť pozrieť na celoslovenskom gymnastickom dni, ktorý sa bude konať pod záštitou SGF v Ružomberku dňa 30. mája 2011.

Informačná publikácia BUĎ FIT s gymnastikou a testy GYM FIT je úvodnou publikáciu Národnej kampane Slovenskej gymnastickej federácie BUĎ FIT s gymnastikou a túto publikáciu dostane každá zo zúčastnených škôl.

FotoalbumMgr. Janka Fričová, fricova.janka@pobox.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok